คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย วิสิลา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล สำนึกศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองม้วน โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการองค์กรปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางประสพศรี ศรีแก้วน้ำใส
ตำแหน่ง : กรรมการองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพิน แข็งขัน
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวรรณสารธรรม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายจักริน บุษราคำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญจันทร์ มูลกัน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ