คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย วิสิลา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร : 0862289449
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล สำนึกศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองม้วน โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการองค์กรปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางประสพศรี ศรีแก้วน้ำใส
ตำแหน่ง : กรรมการองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสมควร นาใจกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีสมร โนนทิง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวรรณสารธรรม
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายจักริน บุษราคำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง ศิริมาลา
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0956583591