ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนทรงไทย 216ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 9 มิถุนายน 2551
งบประมาณ : 12,498,951
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 29 มีนาคม 2562
งบประมาณ : 9,927,739
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 26 ธันวาคม 2559
งบประมาณ : 7,257,999
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 9 มิถุนายน 2551
งบประมาณ : 4,779,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักผู้บริหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 9 มิถุนายน 2551
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูหลังที่ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 9 มิถุนายน 2551
งบประมาณ : 398,991
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูหลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 9 มิถุนายน 2551
งบประมาณ : 398,991
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 9 มิถุนายน 2551
งบประมาณ : 192,077
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำชาย (ข้างโรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 9 มิถุนายน 2551
งบประมาณ : 86,814
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำหญิง (ข้างโรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 9 มิถุนายน 2551
งบประมาณ : 86,814
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ (ข้างโรงจอดรถครู)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงจอดรถนักเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศิลปะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปกครอง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ร้านสวัสดิการ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานกิจกรรม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามตะกร้อ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามกีฬา (ฟุตบอล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนป่ายางนาเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ (หลังอาคารเรียน 216ล)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : จุดบริการน้ำดื่ม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประปา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ลานพระพุทธโพธิ์ศรี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระน้ำหน้าโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระน้ำ (หน้าอาคารอเนกประสงค์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ (ข้างอาคารอเนกประสงค์1)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่/แปลงนาสาธิต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระน้ำหลังอาคารเรียน 216ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สระน้ำ (หลังโรงเรียนฝั่งทางทิศเหนือ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..