กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา ทองดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกรรณิการ์ จิตตภานันท์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1