กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจงกล เขียนปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวกรรณิการ์ โพธิ์ศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายกฤษณะ ใสยบาล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2