กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจงกล เขียนปัญญา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0981285339
อีเมล์ : chongkol_noi@hotmail.com

นายวิทยา วาที
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0646188388

นายกฤษณะ ใสยบาล
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0877231315
อีเมล์ : kritsana.kk@hotmail.com