กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางยุวดี จันทร์ศิริ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0818042115
อีเมล์ : jengjoey_527@gmail.com

นายเฉลิมชัย จำปาแดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0624075979
อีเมล์ : golfme@gmail.com

นางกรรณิการ์ หาญเชิงชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0957844285
อีเมล์ : k.phosri@gmail.com

นางสาวสุกัญญา คำโมง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0931910674
อีเมล์ : namtanlomo@gmail.com