กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางยุวดี จันทร์ศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเฉลิมชัย จำปาแดง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2