กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวลดาวัลย์ วงศ์เพชรอนันต์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ