กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสันติ ทะสุนทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ