กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสันติ ทะสุนทร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0918679321
อีเมล์ : tasoonsanti@gmail.com

นายธงชัย ปิตาทะสังข์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0807464926
อีเมล์ : tongchai2318@gmail.com