ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ย. 63 มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำนักศึกษามาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะนำนักศึกษา  ชั้นปีที่ 4 มาให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียน โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  ชั้นมัธยทศึกษาปีที่ 1-6  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 - 12.00 น.
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
24 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 กิจกรรมกีฬากีฬาภายใน
สนามกีฬาโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
26 ก.ค. 62 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยในวันสุนทรภู่
ชุดผ้าไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย