ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 กิจกรรมกีฬากีฬาภายใน
สนามกีฬาโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
26 ก.ค. 62 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทยในวันสุนทรภู่
ชุดผ้าไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย