กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภานุวัฒน์ ยาจันตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์