กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางศิริวรรณ แก้วจุฑา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0842679551
อีเมล์ : siriwankk2@gmail.com

นายจุลพงษ์ เพ็งวิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 08500083735
อีเมล์ : Jullaphong7811@gmail.com

นางสาวดาราณี แก้วบ่อ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0821393391