กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศิริวรรณ แก้วจุฑา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ