วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  ผู้เรียนมีคุณธรรม นำความรู้  มีคุณภาพได้มาตรฐาน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 

ปรัชญาโรงเรียน       

“การศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนและท้องถิ่น”