สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ความหมายของตราประจำโรงเรียน
          รูปพระธาตุขามแก่น     สัญลักษณ์แทนชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน
          ตัวอักษรด้านบน           ชื่อของโรงเรียน
          ตัวอักษรด้านบน           ชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน
 
 
ปรัชญาโรงเรียน           “การศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนและท้องถิ่น
 
คำขวัญโรงเรียน           “การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
 
คติพจน์ประจำโรงเรียน  “ปญญา ว  เธน เสยโย”  แปลว่า  ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นพญาสัตตบรรณ (ต้นตีนเป็ด)
 ดอกไม้ประจำโรงเรียน   ดอกปาริชาต
 สีประจำโรงเรียน สีแดง  หมายถึง  พลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความกล้าหาญ
                            สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ที่เพียบพร้อม
 อักษรย่อโรงเรียน          น.ว.
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน     “รักษ์สิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน   “สิ่งแวดล้อมดี  มีภูมิทัศน์สวย