คณะผู้บริหาร

นายดำรง ศิริมาลา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0956583591

นายนำชัย ปัดชาสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0895751245
อีเมล์ : nam_145@hotmail.com

นางศิริวรรณ แก้วจุฑา
หัวหน้าฝ่ายบริการ

นางจงกล เขียนปัญญา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายจักริน บุษราคำ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายวิทยา วาที
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1