ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม

 
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ้านโนนตั้งอยู่ที่ดอนหลักดำ  ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น  บนเนื้อที่ 100 ไร่ โดยมีประธานสภาตำบลบ้านโนน 
นายอุทัย วิสิลา และสมาชิกสภาตำบล ตัวแทนประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในเขตตำบลบ้านโนน ได้มีหนังสือร้องขอให้โรงเรียนซำสูงพิทยาคม  ซึ่งมีนายสมพงศ์  ประทุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้มาดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลบ้านโนน เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนได้เรียนได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนใกล้บ้าน และสภาตำบลบ้านโนนได้มีมติให้ใช้ที่ดินสาธารณะของตำบลที่ชื่อว่าดอนหลักดำจำนวนประมาณ 100 ไร่เป็นสถานที่จัดตั้งโรงเรียน จากนั้นโรงเรียนซำสูงพิทยาคมจึงจัดทำหนังสือร้องขอไปยังกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการให้อนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขา  ต่อมาในปีการศึกษา 2537  จึงได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนซำสูงพิทยาคม  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนชาวบ้านตำบลบ้านโนนทุกหมู่บ้าน ได้ร่วมกันจัดหาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่จำเป็น และ คณะครู -  อาจารย์จากโรงเรียนซำสูงพิทยาคม มาจัดการเรียนการสอนและยังมีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง จำนวน 5 ห้องเรียน มูลค่า 200,000 บาท  

         - วันที่  9  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540  พ.ต.ท.จำแรง  สุดใจ  รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร ตำบลโพธิ์แก้ว  อ.สามพราน จ.นครปฐม ร่วมกับชาวบ้านโนนที่ไปประกอบอาชีพที่กรุงเทพฯได้นำผ้าป่ามาทอดที่โรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ในปีการศึกษา 2537  มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80  คน เข้าทำการศึกษาเป็นปีแรก  และโรงเรียนได้แต่งตั้งให้ นายวีระเดช  ซาตา  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนซำสูงพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าสาขาโรงเรียน
         - วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ.2540 กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนเป็นเอกเทศสังกัดกรมสามัญศึกษาโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม”
         - วันที่  11 กรกฎาคม พ.ศ.2540 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวีระเดช ซาตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนซำสูงพิทยาคม มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการตามลำดับ 
         - วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2546 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 ได้มีคำสั่งให้  นายยุทธศาสตร์ โยธะพล  ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่  21 มีนาคม  2551 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตามกฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจโดย  นายสายัณห์  ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 เป็นผู้โอน และ นายพงศ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับโอน โดยมีข้าราชการครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

         1.  นายยุทธศาสตร์  โยธะพล                    ผู้อำนวยการสถานศึกษา
         2.  นายสว่าง  หมั่นหินลาด                        ครู คศ.2
         3.  นายรังสิมันตุ์  สุระนาถ                          ครู คศ.1
         4.  นางสาวบัวไข  บุญอนันต์                      ครู คศ.2
         5.  นางสำเนียง  อันตะยา                           ครู คศ.2
         6.  นายศิลป์ทอง  พลบูรณ์                         ลูกจ้างประจำ
         7.  นายสุรเดช  แสนสีมนต์                         พนักงานราชการ

         - วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2552  นางสาวบัวไข  บุญอนันต์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2554  นายฉัตรชัย  โสรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีคำสั่งให้ นายสุรชัย บุษราคัม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555  นางสำเนียง  อันตะยา ตำแหน่ง ครู คศ.3 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู คศ.3  ที่โรงเรียนซำสูงพิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
         - วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555  นางสาวลดาวัลย์  วงศ์เพชรอนันต์ ตำแหน่ง ครู คศ.3 ย้ายจากโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ มาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.3 ที่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิยาคม
         - วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2555  นางวิภา  อินทรหนองไผ่  ตำแหน่ง ครู คศ.1 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 ที่โรงเรียนบัวงามวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
         - วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555  นางสาวบัวไข  บุญอนันต์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนซำสูงพิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
         - วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555  นายณัฐนันท์  สีสุรีย์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2555 นางสุภาพร  สายปัญญา  ตำแหน่ง บุคลากร 7ว ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  ครู คศ.2  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2555  นายกฤษณะ  ใสยบาล  ตำแหน่ง ครูช่วยสอน  ได้บรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู  วิชาเอก อุตสาหกรรม  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ที่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2555  นางสุภร  ภูบุญเต็ม  ตำแหน่ง ครู คศ.1  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1  โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์  ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
         - วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2555  นางรัตติยา  เอกปริญญา  ตำแหน่ง ครู คศ.1  ย้ายจากโรงเรียนเมืองยางศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  มาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2555  นายสันติ  ทะสุนทร  ตำแหน่ง ครู คศ.1  ย้ายจากโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  มาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  นายอำนาจ  โพธิ์ศรี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมหนองเขียด  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555  นายสุนทร  จำปาบุญ  ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ  ได้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ยาม โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2556  นางสาวนิตยา  แสนบุตร  ตำแหน่ง ครู คศ.1  ย้ายจากโรงเรียนห้วยยางวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558  นางสาวกรรณิการ์  โพธิ์ศรี  ตำแหน่ง ครู คศ.1  ย้ายจากโรงเรียนวัดท่าพูด (นครผลประชานุกูล) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2558  นายณัฐนันท์  สีสุรีย์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนซำสูงพิทยาคม
         - วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2558  นายอำนาจ  โพธิ์ศรี  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
         - วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558  นายกนต์ธร  เหล่ากุนทา  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหันวิทยายน   ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2558 นายบุญจันทร์  มูลกัน  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา   ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2558 นางยุวดี  จันทรศิริ  ตำแหน่ง ครู คศ.1  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 นายเฉลิมชัย  จำปาแดง  ตำแหน่ง ครู คศ.2  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายจุลพงษ์  เพ็งวิชัย ตำแหน่ง ครู คศ.3  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายนำชัย  ปัดชาสุวรรณ์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นายธนพงศ์  วันคัน  ตำแหน่ง ครู คศ.1  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1  โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2563  นายบุญจันทร์  มูลกัน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสีชมพูศึกษา
         - วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 นางเรไร  เพ็งวิชัย  ตำแหน่ง ครู คศ.3  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นางสาวอรพรรณ  วงษ์พล  ตำแหน่ง ครู คศ.1  โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
         - วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายดำรง  ศิริมาลา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม