ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นกรณีพิเศษ(นักกีฬาตะกร้อชายและหญิง)
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ (โครงการซ่อมแซม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์)
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 29 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลฯ (โครงการแนะแนว)
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ โครงการซ่อมแซมสื่อวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ประกอบการจัดนิทรรศการแสดงผลงานฯ โครงการเปิดบ้านการศึก
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ฯ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา)
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 63
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาหลักสูตรสร้างทักษะอาชีพ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาหลักสูตรสร้างทักษะอาชีพ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ โครงการนักศึกษาวิชาทหาร
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอน (โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาการสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี (ม.ต้น)
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี (ม.ต้น)
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี (ม.ปลาย)
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการพัฒาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเช้าและอาหารเย็น โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62