พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          2. สรรหาและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ มีคุณภาพ
          3. จัดหาและพัฒนาปัจจัยทางการศึกษาให้เพียงพอได้มาตรฐาน
          4. สร้างความเข้มแข็งการมีส่วนร่วม ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย
          5. บริหารจัดการด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
          6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          7. พัฒนาสถานศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0
 
เป้าหมาย (Goal)

          1. ระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
          2. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการจัดการศึกษา
          3. มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เป็นระบบ เชื่อถือได้
          4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับจังหวัดขอนแก่น
          5. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตระหนักรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดและสื่อด้านไอที
          6. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
          7. ครูและนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
          8. ครูและบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ทีได้ได้รับมอบหมาย
          9. มีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
          10. มีอาคารสถานที่ อาคารประกอบ และห้องปฏิบัติการที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
          11. โรงเรียนเป็นสถานที่ ที่ใช้เรียนรู้ของผู้เรียน และชุมชน
          12. ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นให้ความเชื่อมั่น และศรัทธาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน