กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายกิตติพจน์ จันทรมัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายจักริน บุษราคำ
ครู คศ.2

นางสายชล ชัยจันทา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2