ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาฯ (การจ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน)
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราราจ้างเหมาบริการตำแหน่งคนงานโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราราจ้างเหมาบริการตำแหน่งแม่บ้านโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่าวยสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่าวยสอนวิชาเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาฯ (การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน)
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่าวยสอนวิชาเอกสังคมศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่าวยสอนวิชาเอกพลศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่าวยสอนวิชาเอกฟิสิกส์
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่าวยสอนวิชาเอกดนตรี
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูช่าวยสอนวิชาเอกภาษาจีน
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 63
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาฯ (การจ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน)
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 63
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาฯ (จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน)
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องพยาบาล โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตกแต่งฯ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้ความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดีต่
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการทำความสะอาด โครงการพัฒนาเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทางเท้าฯ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารฯ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและสีจราจร โครงการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนฯ โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63