ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้ไป (ชุดหมึกเครื่องพิมพ์) โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเหมาประกอบ อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเชื้อเพลิง โครงการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุ ประกอบโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ด้านกีฬา โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา จำนวน ๑๗ รายการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้านกีฬา โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา จำนวน ๑๗ รายการ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ ประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการทะนุบำรุงสภาพเครื่องดนตรีสากล ประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารเที่ยง อาหารว่าง และเครื่องดื่มสำหรับผู้ปกครองนักเรียน โครงการชุมชนสัมพันธ์ (กิจกรรมประชุมผุ้ปกครอง)
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเชื้อเพลิง โครงการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบวงดนตรี โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี จำนวน ๑๒ รายการ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
ประกาศเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประกอบวงดนตรี โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี จำนวน ๑๒ รายการ
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณของนักเรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) จำนวน ๑๓ รายการ
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบวงดนตรี โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี จำนวน ๒๙ รายการ
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ไป วัสดุ อุปกรณ์ประกอบ โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุงานช่าง
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ไป วัสดุ อุปกรณ์ประกอบ โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเชื้อเพลิง โครงการจัดซื้อจัดหาน้ำมันหล่อลื่นและวัสดุเชื้อเพลิง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ไป (วัสดุ - อุปกรณ์ประกอบกิจกรรม) โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 65